خطی / تک خروجی DC منبع تغذیه
خطی / تک خروجی DC منبع تغذیه

منبع تغذیه دی سی خطی .: معمولی .: تک خروجی

Model Specification Download
GPE-1326 Single Channel, 192W Linear DC Power Supply download
GPR-1850HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 18) V , (0 ~ 50) A download
GPR-3520HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 35) V , (0 ~ 20) A download
GPR-6015HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 60) V , (0 ~ 15) A download
GPR-7510HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 75) V , (0 ~ 10) A download
GPR-16H50D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 160) V , (0 ~ 5) A download
GPR-25H30D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 250) V , (0 ~ 3) A download
GPR-35H20D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 350) V , (0 ~ 2) A download
GPR-50H15D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 500) V , (0 ~ 1.5) A download
GPR-60H15D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 600) V , (0 ~ 1.5) A download
GPR-100H05D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 1000) V , (0 ~ 0.5) A download
GPR-0830HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 8) V , (0 ~ 30) A download
GPR-1820HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 18) V , (0 ~ 20) A download
GPR-3510HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 35) V , (0 ~ 10) A download
GPR-6060D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 60) V , (0 ~ 6) A download
GPR-7550D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 75) V , (0 ~ 5) A download
GPR-11H30D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 110) V , (0 ~ 3) A download
GPR-30H10D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 300) V , (0 ~ 1) A download
GPR-1810HD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 18) V , (0 ~ 10) A download
GPR-3060D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 30) V , (0 ~ 6) A download
GPR-6030D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 60) V , (0 ~ 3) A download
GPS-1850 Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 18) V , (0 ~ 5) A download
GPS-3030 Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 30) V , (0 ~ 3) A download
GPS-1830D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 18) V , (0 ~ 3) A download
GPS-1850D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 18) V , (0 ~ 5) A download
GPS-3030D Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 30) V , (0 ~ 3) A download
GPS-3030DD Variable Linear DC Power Supply (0 ~ 30) V , (0 ~ 3) A download
بازگشت به تمامی محصولات