محصول جدید اسیلوسکوپ دیجتال سری GDS-2000E

اسیلوسکوپ دیجتال سری GDS-2000E

با سرعت نمونه برداری 2 GSa/s

Specifications
GDS-2072E GDS-2074E GDS-2102E GDS-2104E GDS-2202E GDS-2204E
Channels 2ch+Ext 4ch 2ch+Ext 4ch 2ch+Ext 4ch
Bandwidth DC~70MHz DC~70MHz DC~100MHz DC~100MHz DC~200MHz DC~200MHz
(-3dB) (-3dB) (-3dB) (-3dB) (-3dB) (-3dB)
Rise time 5ns 5ns 3.5ns 3.5ns 1.75ns 1.75ns
Bandwidth Limit 20MHz 20MHz 20MHz 20MHz 20M/100MHz 20M/100MHz

pdf

gds-2000E-2 gds-2000E-3 GDS-2000E-1